UCHWAŁY

NR V/39/15

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 24 lutego 2015 r.

 

w sprawie ustalenia cen urzędowych, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

1. Cena biletu za jednorazowy przejazd środkami komunikacji miejskiej:

1) normalny 3,00 zł

2) ulgowy 1,50 zł

3) za przewóz wózka dziecięcego, bagażu i zwierząt 3,00 zł

2. Cena biletu imiennego, okresowego na jedną linię z ograniczeniem ilości przejazdów do 60:

- 30-dniowy normalny 72,00 zł

3. Cena biletu imiennego, okresowego na jedną linię z ograniczeniem ilości przejazdów do 100:

- 30-dniowy ulgowy 33,00 zł

4. Cena biletu imiennego okresowego na wszystkie linie bez limitu ilości przejazdów:

1) 30-dniowy normalny 108,00 zł

2) 30-dniowy ulgowy 54,00 zł

5. Płatność za pomocą telefonu komórkowego:

1) Opłata za przejazd jednorazowy - normalny 2,60 zł

2) Opłata za przejazd jednorazowy - ulgowy 1,30 zł

6. Pasażerowie nie posiadający Głogowskiej Karty Miejskiej mają możliwość zakupu u kierowcy drukowanego biletu papierowego, który nie podlega kasowaniu i rabatom.

7. Bilet papierowy zakupiony u kierowcy jest ważny tylko w autobusie przewoźnika, w którym został wydany podczas danego przejazdu.

8. Biletu nie wolno odstępować z wyjątkiem GKM wydanej na okaziciela.

9. Jednorazowy bilet papierowy należy zachować do kontroli.

10. Wysokość kaucji za wydanie Głogowskiej Karty Miejskiej:

1) karta na okaziciela oraz imienna - 10 zł

2) karta imienna dla osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych- bezpłatnie.

11. Kwota minimalna, jaką należy doładować Głogowską Kartę Miejską - 5 zł.

12. Wysokość opłaty Głogowską Kartą Miejską imienną za przejazd jest uzależniona od liczby przejechanych przystanków oraz od wysokości jednorazowego doładowania karty.

13. Przejazdy opłacane Głogowską Kartą Miejską podlegają promocjom i rabatom.

14. Cennik za jednorazowe przejazdy przy korzystaniu z Głogowskiej Karty Miejskiej na okaziciela, z uwzględnieniem wysokości doładowania karty:

Głogowska Karta Miejska na okaziciela

Status Karty Miejskiej Bilet normalny na okaziciela ilet ulgowy na okaziciela
wpłata 5,00zł - 19,99zł 2,40zł 1,20zł
wpłata 20,00zł - 49,99zł 2,30zł 1,15zł
wpłata 50,00zł - 99,99 2,20zł 1,10zł
wpłata od 100zł i wzwyź 2,00zł 1,00zł

15. Cennik za jednorazowe przejazdy przy korzystaniu z Głogowskiej Karty Miejskiej imiennej z uwzględnieniem rabatów za ilość przystanków oraz wysokości doładowania karty:

Głogowska Karta Miejska imienna normalna

Status Karty Miejskiej 1 do 2 przystanków 3 przystanki 4 przystanki od 5 przystanków
wpłata 5,00zł - 19,99zł 1,40zł 2,00zł 2,30zł 2,40zł
wpłata 20,0zł - 49,99zł 1,35zł 1,90zł 2,20zł 2,30zł
wpłata 50,00zł - 99,99zł 1,30zł 1,80zł 2,10zł 2,20zł
wpłata 100zł i wzwyż 1,20zł 1,60zł 1,90zł 2,00zł

Głogowska Karta Miejska imienna ulgowa

Status Kart Miejskiej 1 do 2 przystanków 3 przystanki 4 przystanki od 5 przystanków
wpłata 5,00zł - 19,99zł 0,70zł 1,00zł 1,15zł 1,20zł
wpłata 20,00zł - 49,99zł 0,65zł 0,95zł 1,10zł 1,15zł
wpłata 50zł - 99,99 0,60zł 0,90zł 1,05zł 1,10zł
wpłata od 100 i wzwyż 0,55zł 0,80zł 0,95zł 1,00zł

16. W przypadku zalogowania karty i natychmiastowego wylogowania, pobrana zostaje opłata jak za przejazd dwóch przystanków.

17. Brak wylogowania się przy wysiadaniu z autobusu powoduje pobranie opłaty jak za przejazd od 5 przystanków tj. bez uwzględniania rabatów za ilość przystanków.

18. Głogowską Kartę Miejską imienną można doładować zarówno biletem okresowym jak i biletami jednorazowymi.

19. Głogowską Kartę Miejską na okaziciela można doładować wyłącznie biletami jednorazowymi.

§ 2. 1. Wprowadza się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych w razie:

1) stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu (GKM, papierowego biletu jednorazowego lub potwierdzenia dokonania opłaty za pomocą telefonu komórkowego), przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona wystawiają wezwanie do zapłaty, na podstawie którego podróżny jest zobowiązany do uiszczenia należności za przewóz i opłatę dodatkową stanowiącą 67 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego.

2) stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona wystawiają wezwanie do zapłaty, na podstawie którego podróżny jest zobowiązany do uiszczenia należności za przewóz i opłaty dodatkowej stanowiącej 34 – krotność ceny biletu jednorazowego normalnego.

3) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie podróżny obowiązany jest uiścić należność za przewóz i opłatę dodatkową stanowiącą 20 – krotność ceny biletu jednorazowego normalnego.

4) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy autobusu podróżny obowiązany jest uiścić należność za przewóz i opłatę dodatkową stanowiącą 167 – krotność ceny biletu jednorazowego normalnego.

2. Opłata manipulacyjna za czynności związane z nałożeniem opłaty dodatkowej w przypadku jej anulowania stanowi 4-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego.

§ 3. Ustala się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Głogów:

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na podstawie przepisów ustawowych uprawnione są następujące osoby:

1) posłowie i senatorowie RP - na podstawie ważnej legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43 ust.1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora),

2) inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie ważnej legitymacji lub książki inwalidy wojennego (wojskowego) zawierającej wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (art. 16 ust. l ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin),

3) opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub opiekunowie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności orzeczonej przez zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - na podstawie wskazania tej osoby przez danego inwalidę lub osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 16 ust.2 ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin),

4) cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz ich przewodnicy – na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawionej przez organ rentowy (art.10 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych).

2. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na podstawie uprawnień lokalnych uprawnione są następujące osoby:

1) dzieci w wieku do 4 lat - na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna, z którym dziecko podróżuje,

2) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, osoby niewidome lub ociemniałe i ich opiekunowie oraz przewodnicy (w tym pies przewodnik) – na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej, legitymujące się jednym z niżej wymienionych dokumentów:

a) legitymacją osoby niepełnosprawnej wydanej przez właściwy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności;

b) legitymacją osoby niewidomej lub ociemniałej;

c) legitymacją inwalidy z wpisem właściwego organu o znacznym stopniu niepełnosprawności;

d) orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcy KRUS stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji;

3) osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej,

4) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna oraz uczniowie szkół specjalnych legitymujący się dokumentem wystawionym przez właściwy organ lub instytucję nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia (uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjnowychowawczego, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem) – na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej,

5) rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej oraz uczniów szkół specjalnych przy przejazdach i na podstawie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 4 – na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej,

6) umundurowani funkcjonariusze Policji,

7) pracownicy i emeryci (renciści) Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie oraz członkowie ich rodzin zgodnie z obowiązującym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie - na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej.

8) Honorowi Dawcy Krwi, zamieszkali w Głogowie, którzy oddali honorowo ponad 10 litrów krwi (kobiety) i ponad 15 l krwi (mężczyźni), legitymujący się imiennym zaświadczeniem wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu – Oddział terenowy w Głogowie, zawierającym informację o miejscu zamieszkania w Głogowie oraz adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się zaświadczeniem honorowo ponad 10 litrów krwi w przypadku kobiet i ponad 15 l krwi w przypadku mężczyzn, okazywanym wraz z dokumentem tożsamości – na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej,

9) dzieci z rodzin wielodzietnych - na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej.

10) wszystkie osoby w dniach:

a) sobota i niedziela - w czasie obchodów "Dni Głogowa",

b) 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu,

c) 1 listopada w dniu "wszystkich Świętych".

11) Weterani działań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa - na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej.

12) Działacze opozycji  antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych - na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej.

3. Do korzystania z przejazdów ulgowych na podstawie przepisów ustawowych uprawnione są następujące osoby:

1) studenci szkół wyższych ((art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym) - na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej, biletu jednorazowego lub potwierdzenia dokonania opłaty za pomocą telefonu komórkowego wraz z ważną legitymacją studencką,

2) kombatanci i inne osoby uprawnione określone w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( art.20 ust.1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego) – na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej, na podstawie papierowego biletu jednorazowego lub potwierdzenia dokonania opłaty za pomocą telefonu komórkowego wraz z dokumentami określonymi w tej ustawie,

4. Do korzystania z przejazdów ulgowych na podstawie uprawnień lokalnych uprawnione są następujące osoby:

1) dzieci powyżej 4 roku życia i młodzież od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 22 roku życia - na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej, papierowego biletu jednorazowego lub potwierdzenia dokonania opłaty za pomocą telefonu komórkowego wraz z ważną legitymacji szkolną,

2) osoby powyżej 70 roku życia nie posiadające Głogowskiej Karty Miejskiej – na podstawie papierowego biletu jednorazowego lub potwierdzenia dokonania opłaty za pomocą telefonu komórkowego wraz z dokumentem tożsamości,

3) emeryci i renciści pobierający świadczenia emerytalne, przedemerytalne lub rentowe i ich współmałżonkowie (objęci ubezpieczeniem zdrowotnym małżonka emeryta lub rencisty) - na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej, papierowego biletu jednorazowego lub potwierdzenia dokonania opłaty za pomocą telefonu komórkowego wraz z dokumentem tożsamości oraz z aktualną legitymacją ZUS, zaświadczenia z UP o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego, a w przypadku współmałżonka na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej, biletu lub potwierdzenia dokonania opłaty za pomocą telefonu komórkowego wraz z dokumentem tożsamości okazywanym z dokumentem ZUS stwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym,

4) rodzice i opiekunowie prawni rodzin wielodzietnych - na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej.

5. Osoby, o których mowa w pkt. l do 4 w przypadku posiadania Głogowskiej Karty Miejskiej, na której zapisano informacje o przysługujących ulgach, zwolnione są z obowiązku okazywania kontrolerowi dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIV/210/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

(Dz.Urz.Woj. nr 2015.959 z dnia 5 marca 2015 r., z późn.zmianami)

Komunikacja Miejska w Głogowie
Komunikacja Miejska w Głogowie
Komunikacja Miejska w Głogowie
Komunikacja Miejska w Głogowie


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.