REGULAMIN

KORZYSTANIA Z USŁUG MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

ORGANIZOWANEJ PRZEZ KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ SP. Z O.O.

W GŁOGOWIE

I. Przepisy ogólne.

§ 1

1. Regulamin korzystania z usług miejskiej komunikacji zbiorowej określa zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez przewoźnika Komunikację Miejską Sp. z o.o. w Głogowie, w tym warunki przewozu osób, zwierząt i bagażu.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)      uchwała – uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia cen urzędowych, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Głogów;

2)      usługi publiczne świadczone przez Spółkę - rozumie się przez to usługi przewozu osób, bagażu, zwierząt w miejskiej komunikacji zbiorowej autobusami Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie w regularnej komunikacji, według rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej;

3)      przewoźnik - rozumie się przez to Komunikację Miejską Sp. z o.o. w Głogowie jako podmiot wykonujący regularny przewóz osób, bagażu lub zwierząt w zbiorowej komunikacji miejskiej;

4)      pasażer - rozumie się przez to każdą osobę, która znajduje się w pojeździe i korzysta z usług publicznych świadczonych przez przewoźnika;

5)      pojazd - rozumie się przez to autobusy przewoźnika jako pojazdy przystosowane do potrzeb miejskiej komunikacji zbiorowej;

6)     Głogowska Karta Miejska (GKM) - bezstykowa (zbliżeniowa) karta miejska będąca nośnikiem biletów elektronicznych obowiązująca w komunikacji miejskiej w Głogowie. GKM występuje w dwóch rodzajach:

a)      karta imienna (nośnik biletów normalnych, ulgowych i bezpłatnych),

b)      karta na okaziciela (nośnik biletów normalnych i ulgowych),

7)      kaucja - opłata pobierana od Wnioskodawcy za wydanie GKM;

8)      bilet jednorazowy - bilet zakupiony i wydrukowany u kierowcy autobusu lub  bilet zakupiony przez telefon komórkowy ważny tylko w autobusie w którym został sprzedany;

9)      logowanie - operacja zbliżenia Głogowskiej Karty Miejskiej do urządzenia odczytowego znajdującego się w pojeździe, której celem jest rejestracja przejazdu;

10)  wylogowanie - operacja zbliżenia Głogowskiej Kart Miejskiej do urządzenia odczytowego przy wysiadaniu z pojazdu, dokonywana po uprzednim logowaniu w celu wyrejestrowania przejazdu;

11)  ważna Głogowska Karta Miejska - karta, na której zapisano bilet elektroniczny i którą po wejściu do pojazdu dokonano logowania;

12) BOP - Biuro Obsługi Pasażera;

13) POP - Punkty Obsługi Pasażera;

14)  PDGKM - Punkt doładowania Głogowskiej Karty Miejskiej;

15)  personalizacja GKM - nadanie karcie numeru i danych osobowych pasażera;

16)  załadowanie GKM - pierwsza wpłata pieniędzy na konto karty dokonywana podczas jej odbioru w BOP lub POP, w którym został złożony wniosek o jej wydanie;

17)  doładowanie – zasilenie Głogowskiej Kary Miejskiej biletem okresowym lub biletami jednorazowymi.

3. Wykaz punktów BOP, POP znajduje się w każdym pojeździe łącznie z wyciągiem niniejszego regulaminu.

§ 2

Pasażerowie, obsługujący pojazd kierowcy autobusów oraz kontrolerzy biletów obowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu

§ 3

1. Uwagi i wskazówki obsługujących pojazdy kierowców oraz kontrolerów biletów powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.

2. Kierowcy autobusów i kontrolerzy biletów obowiązani są do udzielania, na żądanie pasażera, informacji dotyczących przewozu, czasu odjazdu pojazdu z przystanku i  kierunku jazdy.

3. W każdym pojeździe powinna znajdować się informacja gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące miejskiej komunikacji zbiorowej.

§ 4

Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za szkody powstałe z powodu uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu z jego winy.

§ 5

1. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw w ruchu, opóźnień albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno ­eksploatacyjnej, decyzjami organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

2.  W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym podstawionym przez przewoźnika.

3.  W sytuacji opisanej w ust.2 pasażer nie ma obowiązku logowania się lub zakupu biletu u kierowcy autobusu w pojeździe zastępczym, tej samej linii lub innej przebiegającej tą samą trasą.

§ 6

Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz kierowcy autobusu, zaś kierowca zobowiązany jest do jej dalszego przekazania służbom dyspozytorskim przewoźnika.

II. Przewóz osób, zwierząt i bagażu.

§ 7

1. Pasażerowie mogą podróżować środkami komunikacji miejskiej na podstawie:

1)      ważnej Głogowskiej Karty Miejskiej,

2)      biletu jednorazowego papierowego lub biletu zakupionego przez telefon komórkowy.

2. Pasażer korzystający z ważnej GKM obowiązany jest niezwłocznie po wejściu do pojazdu dokonać logowania karty.

3. Pasażer korzystający z biletu zakupionego przez telefon komórkowy obowiązany jest niezwłocznie po wejściu do autobusu dokonać zakupu biletu.

4. W przypadku nie posiadania GKM lub biletu zakupionego przez telefon komórkowy, pasażer winien zakupić bilet u kierowcy autobusu, zamiar zakupu winien być wyrażony słownie przed ruszeniem pojazdu z przystanku, zaś opłata za przejazd powinna być uiszczona kwotą odliczoną.

5. Przewoźnik zobowiązany jest umieścić w pojazdach informacje: o obowiązujących opłatach przewozowych, kategoriach osób uprawnionych do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz  wysokości opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu.

6. Do korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych uprawnione są wyłącznie osoby wymienione w uchwale.

1)      pasażerowie uprawnieni do przejazdów ulgowych i korzystający z biletu w wersji papierowej, obowiązani są posiadać przy sobie i okazywać na żądanie kontrolera lub innej osoby uprawnionej do kontroli biletów, dokument uprawniający do ulgowego przejazdu;

2)      pasażerowie uprawnieni do przejazdów bezpłatnych obowiązani są posiadać przy sobie i okazywać na żądanie kontrolera lub innej osoby uprawnionej do kontroli biletów, dokument uprawniający do bezpłatnego przejazdu.

§ 8

1. Oprócz bagażu podręcznego pasażerowie mogą nieodpłatnie przewozić w pojazdach bagaż, którego suma wymiarów ( wysokość, szerokość, głębokość) nie przekracza 180 cm oraz istnieje możliwość jego umieszczenia w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności prowadzącemu pojazd oraz nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

2. Bagaż inny niż określony w ust.l, pasażerowie mogą przewozić odpłatnie zgodnie z uchwałą, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu jazdy, nie utrudniający przejścia oraz nie zagrażający bezpieczeństwu jazdy.

3. Pasażerowie korzystający z przejazdów ulgowych lub bezpłatnych w przypadku przewożenia bagażu przekraczającego wymiary określone w ust.1, zobowiązani są do zakupu biletu na bagaż lub dokonania ponownego logowania GKM zgodnie z uchwałą.

4. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach nieodpłatnie:

1)      wózki dziecięce, w których znajduje się dziecko,

2)      wózki inwalidzkie, których masa całkowita nie przekracza 350kg oraz inne przedmioty ortopedyczne wykorzystywane do poruszania się przez podróżujące osoby niepełnosprawne,

3)      małe zwierzęta trzymane na rękach (koty, psy, ptaki i inne) w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu jazdy i nie narażający innych pasażerów i pojazdu na zabrudzenia lub uszkodzenia odzieży lub ciała.

5. Przewóz rowerów, z zastrzeżeniem ust. 2, dozwolony jest wewnątrz pojazdu wyłącznie    w miejscu przeznaczonym do przewozu wózków dziecięcych lub inwalidzkich. Wprowadzenie roweru jest zabronione, gdy w pojeździe znajduje się liczba pasażerów uniemożliwiająca swobodne wprowadzenie i ustawienie roweru we wskazanym miejscu, w tym gdy oznaczone miejsce jest już zajęte przez wózek dziecięcy lub inwalidzki. Ponadto pasażer z rowerem zobowiązany jest wchodzić do pojazdu jako ostatni, po wejściu wszystkich oczekujących pasażerów.

§ 9

1. Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzętami należy do pasażera.

2. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu lub zwierząt.

3. Przewoźnik odpowiada za przewożony bagaż i zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.

III. Kontrola biletów.

§ 10

1. Osobami uprawnionymi do kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu są kontrolerzy biletów oraz inne uprawnione przez przewoźnika osoby (kontrolerzy i ankieterzy wyspecjalizowanych firm działających na zlecenie przewoźnika), posiadające umieszczony w widocznym miejscu ważny identyfikator ze zdjęciem i numerem służbowym. Uprawnienie to dotyczy również kierowców autobusów.

2. Kontrolerzy biletów oraz inne uprawnione przez przewoźnika osoby mają obowiązek, na żądanie zainteresowanego pasażera okazać identyfikator, na czas niezbędny do odczytania i ewentualnego zapisania danych w nim zawartych.

3. Kontroler wyposażony jest w urządzenie do kontroli kart miejskich (zwane czytnikiem) oraz legitymację kontrolera.

4. Czytnik weryfikuje zawartość karty pasażera pod względem poprawności zawartych danych, ważności ostatniego skasowania oraz sprawdzenia czy dana karta nie znajduje się na liście kart zablokowanych.

5. W przypadku stwierdzonego braku ważnej karty lub dokumentu uprawniającego do ulgowego przejazdu na podstawie GKM (karta na okaziciela ulgowa), kontroler jest upoważniony do nałożenia opłaty dodatkowej wynikającej z uchwały.

6. W razie stwierdzenia przez kontrolera braku rejestracji przejazdu na podstawie GKM przez osobę w wieku powyżej 70 roku życia, osobę niewidomą lub słabowidzącą, osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, pasażer na wezwanie osoby kontrolującej ma obowiązek dokonania zalogowania tego przejazdu. W razie odmowy zalogowania się za pomocą GKM lub zakupu ulgowego biletu papierowego, osoba kontrolująca wystawia wezwanie do zapłaty, na podstawie którego pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty określonej w uchwale.

7. W razie stwierdzenia posiadania przez osoby powyżej 70 roku życia, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, osoby niewidome lub słabowidzące i ich opiekunów oraz przewodników (w tym pies przewodnik), GKM z nieprzedłużonym okresem ważności, kontroler ma obowiązek poinformowania o konieczności udania się do Biura Obsługi Pasażera celem dokonania uaktualnienia przysługującej ulgi.

§ 11

1. Pasażer zobowiązany jest posiadać podczas przejazdu ważną GKM lub bilet papierowy, które należy okazywać na żądanie kontrolera, kierowcy autobusu lub innej osoby upoważnionej do kontroli biletów.

2. Pasażer korzystający z biletu zakupionego przez telefon komórkowy na wezwanie kontrolera zobowiązany jest do okazania otrzymanego potwierdzenia zakupu biletu na swoim telefonie, poprzez połączenie się z bezpłatnym numerem widocznym na identyfikatorze kontrolera.

3. Pasażer korzystający z przejazdu ulgowego na podstawie GKM na okaziciela, biletu zakupionego u kierowcy w autobusie lub zakupionego przez telefon komórkowy , winien na wezwanie kontrolera, kierowcy autobusu lub innej osoby upoważnionej do kontroli okazać dokument uprawniający do takiej formy przejazdu.

4. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu na przejazd, przewóz bagażu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego kontroler zobowiązany jest do spisania danych personalnych pasażera i wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej.

5. W przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, podlegają umorzeniu.

6. W przypadku uiszczenia należności za przewóz i opłaty dodatkowej w ciągu 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłat dodatkowych ustalonych w uchwale obniża się o 30%.

7. Odmowa okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości uzasadnia wezwanie Policji.

8. W przewozach komunikacji miejskiej obowiązują wyłącznie GKM i jednorazowe bilety Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Głogowie.

9. Dwukrotne logowanie przejazdu ulgowego, dwa bilety papierowe ulgowe lub dwa bilety ulgowe zakupione przez telefon komórkowy nie zastępują biletu normalnego i nie uprawniają do przejazdu wg taryfy normalnej.

10. Jednokrotne zalogowanie przejazdu normalnego, bilet normalny papierowy lub bilet  normalny zakupiony przez telefon komórkowy nie zastępuje dwóch biletów ulgowych i nie uprawnia do przejazdu dwóch osób wg taryfy ulgowej.

11. Pasażerowi nie wolno odstępować GKM imiennej, biletu jednorazowego lub biletu zakupionego przez telefon komórkowy innemu pasażerowi celem okazania go, jako ważnego biletu na przejazd dla tego pasażera.

§ 12

1. Nie można legitymować się GKM przed jej zalogowaniem, jako ważną kartą uprawniającą do przejazdu.

2. GKM uszkodzona lub zniszczona, z której nie można odczytać cech identyfikacyjnych jest nieważna.

3. Bilet jednorazowy uszkodzony lub zniszczony, z którego nie można odczytać cech identyfikacyjnych jest nieważny.

IV. Zasady korzystania z Głogowskiej Karty Miejskiej.

§ 13.

1. Głogowskie Karty Miejskie są własnością Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie.

2. Pasażer staje się użytkownikiem GKM po wpłaceniu kaucji za jej wydanie.

3. Kaucja za wydanie GKM jest pobierana w momencie składania wniosku.

4. Wysokość kaucji określona jest w uchwale.

5. W przypadku rezygnacji z użytkowania GKM kaucja podlega zwrotowi. Komunikacja Miejska nie zwraca zgromadzonych na koncie środków za nie wykorzystane przejazdy.

6. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku:

1) zawinionego nieodebrania wystawionej GKM przez Wnioskodawcę w terminie określonym w ust. 9;

2) utraty GKM przez jej posiadacza;

3) uszkodzenia GKM przez j ej posiadacza;

4) nie używania GKM przez okres 3 lat.

7. Czynności związane z funkcjonowaniem GKM (wydanie wniosków, personalizacja, odbiór kart) prowadzą: Biuro Obsługi Pasażera (BOP) oraz wyznaczone Punkty Obsługi Pasażera (POP).

8. GKM występuje w formie imiennej i na okaziciela.

9. Wnioskodawca ma obowiązek odebrania GKM w BOP lub danym POP po 21 dniach kalendarzowych, nie później niż 35 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o jej wydanie.

10. W przypadku, gdy termin odbioru GKM wypada w dniu wolnym od pracy, odbiór karty występuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

11. W momencie odbioru GKM należy dokonać jej załadowania w wysokości określonej w uchwale.

12. Okresy ważności GKM:

1) GKM imienna normalna i na okaziciela - 10 lat;

2) GKM imienna ulgowa lub bezpłatna - okres ważności ulgi, nie dłużej jednak niż 10 lat.

13. GKM nie należy:

1) łamać, giąć lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie;

2)narażać na wysokie temperatury, działanie środków chemicznych lub silnych pól magnetycznych bądź elektrycznych.

14. GKM imienna i na okaziciela podlega reklamacji, jeżeli nastąpiło samoczynne uszkodzenie nośnika. Nowa karta zostanie wydana bezpłatnie.

15. Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej GKM następuje w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

16. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne. Ponowne wydanie GKM wymaga wpłaty kaucji za jej wydanie.

17. Znalazca GKM jest proszony o kontakt z BOP lub POP.

18. Wykaz niezbędnych dokumentów do wydania głogowskiej karty miejskiej oraz wzór wniosku o wydanie karty stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

IV. A. Głogowska Karta Miejska Imienna.

1. Wnioski o wydanie GKM imiennej można pobierać i składać w BOP lub PO w godzinach otwarcia.

2. Za osobę do 12 roku życia wniosek wypełnia i składa oraz odbiera kartę opiekun prawny dziecka.

3. Do wniosku należy dołączyć jedno zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5cm, kserokopię dokumentu uprawniającego do ewentualnych ulgowych lub bezpłatnych przejazdów oraz dokonać jednorazowej wpłaty kaucji za wydanie GKM.

4. GKM imienna jest personalizowana w BOP i może być używana wyłącznie przez jej właściciela.

5, GKM imienna może być zarejestrowana jako: normalna, ulgowa lub bezpłatna.

6. GKM imienną ulgową można uzyskać po przedłożeniu dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych.

7. GKM imienną bezpłatną można uzyskać po przedłożeniu dokumentu uprawniającego do przejazdów bezpłatnych.

8. Wystawiona GKM imienna będzie do odbioru w BOP lub POP, w którym został złożony wniosek o jej wydanie, w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia tego wniosku.

9. GKM imienna jest wydawana tylko Wnioskodawcy za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

10.Karty imienne ulgowe i bezpłatne posiadają okres ważności nie dłuższy niż 10 lat, w czasie którego obowiązuje ulga. Przed upływem takiego terminu należy w BOP lub POP okazać dokument uprawniający do dalszego korzystania z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów. W przeciwnym razie po upływie okresu ważności ulgi opłata za przejazd będzie rejestrowana jak za przejazd normalny, a w przypadku karty imiennej bezpłatnej karta będzie traktowana jak nieważna.

11.W przypadku zgubienia lub kradzieży GKM imiennej należy zgłosić jej utratę telefonicznie pod Nr telefonu 76 724 63 30. Niezależnie od tego konieczna jest osobista wizyta klienta w BOP, najpóźniej następnego dnia roboczego.

12. Użytkownik wypełnia w BOP lub POP wniosek o ponowne wydanie nowej karty imiennej oraz wpłaca kaucję za jej wydanie zgodnie z uchwałą.

13.Odbiór karty następuje w terminie i na zasadach, jak przy pierwszym wydaniu GKM.

14.Utracona GKM imienna zostanie zablokowana do godziny 600 następnego dnia od daty zgłoszenia utraty.

15.Komunikacja Miejska Sp. z o.o. nie odpowiada za straty środków zgromadzonych a GKM imiennej od zgłoszenia jej utraty do momentu zablokowania do godz. 600 dnia następnego.

16.Po zablokowaniu numeru utraconej GKM imiennej istnieje możliwość przelania pozostałej kwoty na nową kartę.

17.Pasażer może posiadać tylko jedną GKM imienną. W przypadku utraty karty pasażer otrzymuje nową, z nowym numerem identyfikacyjnym. Numer GKM utraconej zostaje automatycznie zablokowany.

IV. B. Głogowska Karta Miejska Na Okaziciela.

1. GKM na okaziciela wydawana jest w BOP lub POP.

2. GKM na okaziciela może być używana przez wielu użytkowników.

3. GKM na okaziciela funkcjonuje jako karta normalna i ulgowa.

4. Posiadacze GKM na okaziciela ulgowych zobowiązani są do posiadania przy sobie dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych.

5. W przypadku zagubienia karty na okaziciela Komunikacja Miejska Sp. z o.o. nie odpowiada za środki zgromadzone na koncie GKM na okaziciela.

V. Zasady korzystania z biletu zakupionego przez telefon komórkowy.

1. Pasażer może korzystać z biletu zakupionego przez telefon komórkowy aktywując konto w systemie mPay, a następnie dokonując zasilenia konta.

2. Za pośrednictwem systemu mPay Pasażer ma możliwość zakupu biletów jednorazowych normalnych lub ulgowych. Zakup kilku biletów polega na powtórzeniu czynności związanej z zakupem jednego biletu.

3. Pasażer korzystający z biletu ulgowego zakupionego przez telefon komórkowy  ma obowiązek udokumentowania prawa do korzystania z ulgi.

4. Zakupu biletu przez telefon komórkowy należy dokonać niezwłocznie po wejściu do autobusu.

5. Zakup biletu przez telefon komórkowy w trakcie kontroli jest niedopuszczalny i traktowany jako brak ważnego biletu na przejazd.

6. W przypadku niemożności skorzystania z zakupu biletu przez telefon komórkowy, Pasażer zobowiązany jest do nabycia biletu papierowego na przejazd środkami komunikacji miejskiej u kierowcy.

VII. Opis kasownika.

§ 14

1. Kasownik elektroniczny jest częścią systemu pokładowego zamontowanego w pojeździe komunikacji miejskiej. Do podstawowych funkcji kasownika należy:

1) pobieranie opłat za przejazdy jednorazowe

2) zwrot nadpłaty za przejazdy jednorazowe

3) pobieranie opłat dodatkowych za przewożony bagaż, współpasażera, lub zwierzę

4) wyświetlanie środków dostępnych na realizację opłat za przejazdy na podstawie biletów jednorazowych.

5) wyświetlanie informacji o dacie końcowej ważności biletu okresowego.

6) rejestracja typu kasowanego biletu i przekazanie tej informacji do komputera pokładowego.

7) sygnalizacja za pomocą komunikatów na wyświetlaczu, sygnałów dźwiękowych i lampki sygnalizacyjnej stanu pracy kasownika oraz operacji związanych z GKM.

2. Kasownik posiada trzy odpowiednio opisane przyciski umieszczone na przedniej ścianie,które umożliwiają:

1) uiszczenie opłaty za bilet jednorazowy ulgowy za pomocą GKM na okaziciela,

2) uiszczenie opłaty za współpasażera, bagaż, psa,

3) przycisk N - dla przejazdów wg taryfy normalnej,

4) przycisk U - dla przejazdów wg taryfy ulgowej,

5) przycisk S - sprawdzenie stanu ilości punktów na realizację opłat za przejazdy na podstawie biletów jednorazowych oraz terminu ważności biletu okresowego.

3. Z przodu kasownika, pod wyświetlaczem, znajduje się pole odczytowe oznaczone kolorem szarym i symbolem karty, do którego zbliża się GKM.

4. W trybie podstawowym kasownik wyświetla aktualną datę i czas; kasownik bez naciśnięcia przycisku pobierze opłatę za bilet normalny.

5. Wszystkie operacje przeprowadzone przy użyciu GKM potwierdzane są za pomocą komunikatów wizualnych i dźwiękowych, szczegółowo opisanych w punkcie VI.5.

6. Niesprawność kasownika sygnalizowana jest trwałym świeceniem czerwonej lampki na kasowniku, dodatkowo wyświetlana jest informacja tekstowa (ZABLOKOWANY) na wyświetlaczu kasownika.

7. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wygenerowanie pojedynczego sygnału dźwiękowego, zapalenia czerwonej lampki sygnalizacyjnej oraz wyświetlenie opisu wybranej taryfy. Ten stan pracy jest aktywny przez około l sekund lub do dokonania transakcji kartą, po czym kasownik powraca do trybu podstawowego.

VIII. Kasowanie Głogowskiej Karty Miejskiej.

§ 15

1.  Niezwłocznie po każdorazowym wejściu do autobusu GKM należy zbliżyć do pola odczytowego dowolnego z kasowników umieszczonych w autobusie, na odległość 5 -10 cm. Obowiązek rejestracji przejazdu lub pobrania opłaty za przejazd dotyczy wszystkich rodzajów GKM.

2. W przypadku korzystania z GKM imiennej załadowanej biletami jednorazowymi, przed wyjściem z autobusu należy dokonać wylogowania w celu wyrejestrowania przejazdu i zwrotu odpowiedniej kwoty na kartę, zgodnie z obowiązującą uchwałą. Na kartę zostanie zwrócona różnica ceny pomiędzy biletem normalnym, ulgowym a biletem promocyjnym. Nie zbliżenie GKM do pola odczytowego kasownika oznacza, że opłata za przejazd będzie równa wysokości opłaty pobranej przy wejściu do autobusu.

3. Z GKM imiennej zarejestrowanej jako normalna, ulgowa, lub bezpłatna kasownik pobiera automatycznie odpowiednio: opłatę za bilet jednorazowy normalny, ulgowy lub rejestruje przejazd osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych.

4. Z GKM na okaziciela kasownik pobiera automatycznie opłatę za bilet jednorazowy normalny, jeśli nie został naciśnięty żaden przycisk na kasowniku.

5. Operacja pobrania opłaty - "kasowania" GKM potwierdzona jest sygnałem dźwiękowym i wizyjnym przy czym:

1) JEDEN sygnał dźwiękowy, zaświecenie czerwonej lampki i informacja o pobraniu opłaty, podana na wyświetlaczu - informuje, że "KASOWANIE" przebiegło prawidłowo;

2) DWA sygnały dźwiękowe, zaświecenie czerwonej lampki i informacja o ilości środków na karcie i terminie ważności biletu, podana na wyświetlaczu - informuje, że SPRAWDZENIE przebiegło prawidłowo;

3) TRZY sygnały dźwiękowe, zaświecenie czerwonej lampki i informacja o niepowodzeniu pobrania opłaty, podana na wyświetlaczu - informuje, że "KASOWANIE" przebiegło nieprawidłowo. Dioda czerwona świeci się przez kilka sekund, lub do czasu zbliżenia innej karty pasażerskiej,

6. W przypadku niepowodzenia pobrania opłaty czynność rejestracji z pkt 1 należy powtórzyć. W przypadku dwukrotnego niepowodzenia pobrania opłaty należy zakupić bilet u kierowcy i zgłosić się do BOP lub POP w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

7. W czasie pobierania opłaty z GKM kasownik na wyświetlaczu pokazuje ilość pobranych środków w przypadku biletów jednorazowych oraz komunikat o zarejestrowaniu przejazdu w przypadku biletów okresowych, lub uprawniających do bezpłatnych przejazdów.

8. Kasownik sygnalizuje również brak środków na GKM, wyczerpany limit przejazdów, nieważność GKM, zablokowanie karty. W tym przypadku należy niezwłocznie zakupić bilet jednorazowy u kierowcy w autobusie.

9. Ilość pozostałych środków do wykorzystania na GKM oraz termin ważności biletu okresowego można sprawdzić naciskając przycisk "S" i zbliżając kartę do pola odczytowego kasownika.

IX. Postanowienia końcowe.

§ 16

1. Skargi i reklamacje wynikające z realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego należy składać do Zarządu Spółki Komunikacji Miejskiej pod adresem: Komunikacja Miejska Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Transportowa 6.

2. Reklamacje i odwołania w sprawach związanych z kontrolą biletów można składać w ciągu 7 dni od daty zdarzenia do Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie ul. Transportowa 3 lub jednostki zatrudniającej kontrolera.

Skargi, reklamacje i odwołania będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wniesienia, a pasażer zostanie pisemnie poinformowany o sposobie ich rozpatrzenia.

Podstawa prawna: Zarządzenia  Nr  124/2014 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 lipca 2014 r.

Komunikacja Miejska w Głogowie
Komunikacja Miejska w Głogowie
Komunikacja Miejska w Głogowie
Komunikacja Miejska w Głogowie


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.