UCHWAŁA NR LVII/505/22 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 września 2022 r.w sprawie ustalenia cen urzędowych, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Głogów oraz gmin sąsiadujących, które zawarły porozumienie w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 10 i art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 8) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie
Gminy Miejskiej Głogów oraz gmin sąsiadujących, które zawarły porozumienie w celu wspólnej realizacji
publicznego transportu zbiorowego.
1. Cena biletu za jednorazowy przejazd środkami komunikacji miejskiej:
1) normalny 4,00 zł;
2) ulgowy 2,00 zł;
3) za przewóz wózka dziecięcego, roweru, bagażu i zwierząt 4,00 zł.


2. Cena biletu imiennego, okresowego na dwie linie:

1) 30 - dniowy normalny 88,00 zł;
2) 30 - dniowy ulgowy 44,00 zł.
3. Cena biletu imiennego okresowego na wszystkie linie:
1) 30-dniowy normalny
120,00 zł;
2) 30-dniowy ulgowy 60,00 zł.
4. Cena biletu imiennego okresowego na wszystkie linie:
1) 90-dniowy normalny
240,00 zł;
2) 90-dniowy ulgowy 120,00 zł.
5. Cena biletu imiennego okresowego na wszystkie linie:
1) 180-dniowy normalny
460,00 zł;
2) 180-dniowy ulgowy 230,00 zł.


6. Płatność za e-bilet za pomocą telefonu komórkowego i karty płatniczej:
1) przejazd jednorazowy - normalny 3,80 zł;
2) przejazd jednorazowy - ulgowy 1,90 zł.


7. Pasażerowie mają możliwość dokonania opłaty za przejazd:
1) w formie elektronicznej przy wykorzystaniu Głogowskiej Karty Miejskiej;
2) w formie elektronicznej za pomocą Zbliżeniowych Kart Płatniczych;
3) za pomocą telefonu komórkowego;
4) poprzez zakup jednorazowego biletu papierowego w autobusie, który nie podlega kasowaniu i rabatom.


8. Bilet papierowy jednorazowy jest ważny tylko w autobusie, w którym został zakupiony podczas danego
przejazdu.


9. Biletu nie wolno odstępować z wyjątkiem GKM wydanej na okaziciela.

10. Jednorazowy bilet papierowy należy zachować do kontroli.

11. Wysokość kaucji za wydanie Głogowskiej Karty Miejskiej:

1) karta na okaziciela oraz imienna - 10 zł;
2) karta imienna dla osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych – bezpłatnie;
3) duplikat karty imiennej – 20 zł.


12. Kwota minimalna, jaką należy doładować Głogowską Kartę Miejską - 5 zł.


13. Wysokość opłaty Głogowską Kartą Miejską imienną za przejazd jest uzależniona od liczby przejechanych przystanków oraz od wysokości jednorazowego doładowania karty.


14. Przejazdy opłacane Głogowską Kartą Miejską podlegają promocjom i rabatom.


15. Cennik za jednorazowe przejazdy przy korzystaniu z Głogowskiej Karty Miejskiej na okaziciela
z uwzględnieniem wysokości doładowania karty:

Status Karty Miejskiej bilet normalny
na okaziciela
bilet ulgowy
na okaziciela
wpłata 5,00 zł - 49,99 zł 3,80 zł 1,90 zł
wpłata 50,00 zł - 99,99 zł 3,60 zł 1,80 zł
wpłata od 100 zł i wzywyż 3,40 zł 1,70 zł


16. Cennik za jednorazowe przejazdy przy korzystaniu z Głogowskiej Karty Miejskiej imiennej
z uwzględnieniem rabatów za ilość przystanków oraz wysokości doładowania karty:

Status Karty Miejskiej do 5 przystanków od 5 przystanków
  N U N U
wpłata 5,00 zł - 49,99 zł 3,60 zł 1,80 zł 3,80 zł 1,90 zł
wpłata 50,00 zł - 99,99 zł 3,40 zł 1,70 zł 3,60 zł 1,80 zł
wpłata od 100 zł i wzywyż 3,20 zł 1,60 zł 3,40 zł 1,70 zł


17. W przypadku zalogowania karty i natychmiastowego wylogowania, pobrana zostaje opłata jakza przejazd do 5 przystanków.


18. Brak wylogowania się przy wysiadaniu z autobusu powoduje pobranie opłaty jak za przejazd od 5 przystanków tj. bez uwzględniania rabatów za ilość przystanków.


19. Głogowską Kartę Miejską imienną można doładować zarówno biletem okresowym jak i biletami
jednorazowymi.


20. Głogowską Kartę Miejską na okaziciela można doładować wyłącznie biletami jednorazowymi.
§ 2. 1. Wprowadza się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych w razie:
1) stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu (GKM, papierowego biletu jednorazowego, potwierdzenia dokonania opłaty za pomocą karty płatniczej lub telefonu komórkowego), przewoźnik lub
osoba przez niego upoważniona wystawiają wezwanie do zapłaty, na podstawie którego podróżny jest zobowiązany do uiszczenia należności za przewóz i opłatę dodatkową stanowiącą 67 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego;
2) stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona wystawiają wezwanie do zapłaty, na podstawie którego podróżny jest zobowiązany do uiszczenia należności za przewóz i opłaty dodatkowej stanowiącej 34 – krotność ceny biletu jednorazowego normalnego;
3) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia
przepisów o ich przewozie podróżny obowiązany jest uiścić należność za przewóz i opłatę dodatkową
stanowiącą 20 – krotność ceny biletu jednorazowego normalnego;
4) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy autobusu podróżny obowiązany
jest uiścić należność za przewóz i opłatę dodatkową stanowiącą 167 – krotność ceny biletu jednorazowego
normalnego.
2. Opłata manipulacyjna za czynności związane z nałożeniem opłaty dodatkowej w przypadku jej anulowania stanowi 4-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego.
§ 3. Ustala się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Głogów oraz gmin sąsiadujących, które zawarły porozumienie w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego:
1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na podstawie przepisów ustawowych uprawnione są następujące osoby:
1) posłowie i senatorowie RP - na podstawie ważnej legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora);
2) inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie ważnej legitymacji lub książki inwalidy wojennego (wojskowego) zawierającej wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej
lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (art. 16 ust. l ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin);
3) opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub opiekunowie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności orzeczonej przez zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - na podstawie wskazania tej osoby przez danego inwalidę lub osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin);
4) cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz ich przewodnicy – na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawionej przez organ rentowy (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym
ofiarom działań wojennych).

2. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na podstawie uprawnień lokalnych uprawnione są następujące
osoby:
1) dzieci w wieku do 7 roku życia - na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna, z którym dziecko podróżuje;
2) dzieci i młodzież ucząca się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz studenci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych posiadający legitymację szkolną lub studencką, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia - na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej;
3) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, i ich opiekunowie zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Głogów – na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej;
4) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, i ich opiekunowie niezamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Głogów i nieposiadające Głogowskiej Karty Miejskiej, Dowodami potwierdzającymi posiadanie uprawnień opisanych w ust. 2 pkt 3 i 4 są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień;
5) osoby niewidome lub ociemniałe ze znacznym lub umiarkowanym (z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności „04-O”) stopniem niepełnosprawności i ich przewodnicy (w tym pies przewodnik) zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Głogów – na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej;
6) osoby niewidome lub ociemniałe ze znacznym lub umiarkowanym (z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności „04-O”) stopniem niepełnosprawności i ich przewodnicy (w tym pies przewodnik) niezamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Głogów i nieposiadające Głogowskiej Karty Miejskiej,
Dowodami potwierdzającymi posiadanie uprawnień opisanych w ust. 2 pkt 5 i 6 są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień;
7) osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej;
8) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, legitymujący się dokumentem wystawionym przez właściwy organ lub instytucję, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia – na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej;
9) rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej oraz uczniów szkół specjalnych, na podstawie dokumentów dziecka, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 6 – na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej, Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z osobą, nad którą sprawują opiekę z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny;
10) umundurowani funkcjonariusze Policji;
11) pracownicy i emeryci (renciści) Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie oraz członkowie ich rodzin
zgodnie z obowiązującym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie - na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej;
12) Honorowi Dawcy Krwi, zamieszkali w Głogowie, którzy oddali w dowolnym okresie:
- co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników - kobiety,
- co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników - mężczyźni,
legitymujący się imiennym zaświadczeniem wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu – Oddział Terenowy w Głogowie, zawierającym informację o miejscu
zamieszkania w Głogowie oraz adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się zaświadczeniem honorowo co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników w przypadku
kobiet i co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników w przypadku mężczyzn, okazywanym wraz z dokumentem tożsamości – na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej;

13) wszystkie osoby w dniach:
a) sobota i niedziela – w czasie obchodów „Dni Głogowa”,
b) 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu,
c) 1 listopada w dniu „Wszystkich Świętych”;
14) weterani działań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa – na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej;
15) działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych - na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej.
3. Do korzystania z przejazdów ulgowych na podstawie przepisów ustawowych uprawnione są następujące
osoby:
1) studenci szkół wyższych (art. 105 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) –
posiadający ważną legitymację studencką, nie podlegający uprawnieniom wynikającym z § 3 ust. 2 pkt 2;
2) kombatanci i inne osoby określone w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego) - wraz
z dokumentami określonymi w ustawie.
4. Do korzystania z przejazdów ulgowych na podstawie uprawnień lokalnych uprawnione są następujące
osoby:
1) osoby o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2), 3), 5), 7), 8), 9), 12), 14), 15) nie posiadające Głogowskiej Karty
Miejskiej na podstawie dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia;
2) emeryci i renciści pobierający świadczenia emerytalne, przedemerytalne lub rentowe i ich
współmałżonkowie (objęci ubezpieczeniem zdrowotnym małżonka emeryta lub rencisty) - na podstawie
dokumentu tożsamości wraz z aktualną legitymacją emeryta-rencisty, zaświadczenia z Urzędu Pracy
o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego, a w przypadku współmałżonka na podstawie dokumentu
tożsamości okazywanego z dokumentem stwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym;
3) rodzice i opiekunowie prawni rodzin wielodzietnych posiadający kartę „Trzy Plus”, o której mowa
w uchwale nr XLV/296/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia
programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów „Trzy
Plus” – na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej.

4)  umundurowani żołnierze posiadający książeczkę wojskową.

5. Osoby, o których mowa w ust. l do 4 w przypadku posiadania Głogowskiej Karty Miejskiej, na której
zapisano informacje o przysługujących ulgach, zwolnione są z obowiązku okazywania kontrolerowi
dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 5. Traci moc uchwała nr XLI/333/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie
ustalenia cen urzędowych, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do przejazdów
bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy
Miejskiej Głogów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Komunikacja Miejska w Głogowie
Komunikacja Miejska w Głogowie
Komunikacja Miejska w Głogowie
Komunikacja Miejska w Głogowie

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.