Przepisy porządkowe
obowiązujące w miejskiej komunikacji zbiorowej w Głogowie

§ 1.

Uchwala się przepisy porządkowe obowiązujące w miejskiej komunikacji zbiorowej w Głogowie następującej treści:

R o z d z i a ł   I
Przepisy ogólne.
§ 2.

1.Przepisy porządkowe określają warunki przewozu osób, bagażu, zwierząt w miejskiej komunikacji zbiorowej i mają na celu ochronę życia, zdrowia oraz zapewnienie porządku i spokoju pasażerów korzystających z przejazdów autobusami Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie w regularnej komunikacji, według rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej.
2.Ilekroć w przepisach porządkowych jest mowa o:
a)przewozie - rozumie się przez to przewóz osób i bagażu realizowany przez przewoźnika w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe,
b)przewoźniku - rozumie się przez to Komunikację Miejską Sp. z o.o. w Głogowie w zakresie realizowania przewozów w ramach miejskiej komunikacji zbiorowej,
c)pasażerze - rozumie się przez to każdą osobę, która znajduje się w pojeździe,
d)pojeździe - rozumie się przez to autobusy Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie jako pojazdy przystosowane do potrzeb miejskiej komunikacji zbiorowej.

§ 3.

Pasażerowie korzystający z przewozu, obsługujący pojazd kierowcy autobusów oraz kontrolerzy biletów obowiązani są przestrzegać postanowień niniejszych przepisów porządkowych.

R o z d z i a ł   II
Bezpieczeństwo i porządek wykonywania przewozu osób i rzeczy.
§ 4.

1.Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
2.Wsiadanie do pojazdów na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W czasie wykonywania manewru zmiany kierunku jazdy pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
3.Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.
4.Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym "na żądanie" obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym obsługującego pojazd, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku dać odpowiednio wcześniej znak przez wyraźne podniesienie ręki.

§ 5.

1.   Do pojazdu mogą nie być wpuszczone lub z niego usunięte osoby:
a)nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów lub obsługi pojazdu,
b)wzbudzające odrazę brudem i niechlujstwem,
c)które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów,
d)nie posiadające ważnego biletu na przejazd oraz odmawiające zakupu biletu     u obsługi pojazdu, przed odjazdem pojazdu z przystanku.
2.Decyzje w sprawach wymienionych w § 5 pkt 1 lit. a, b, c i d podejmuje prowadzący pojazd lub kontroler biletów.
3.Spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu przez pasażera bez uzasadnionej przyczyny, podlega opłacie dodatkowej ustalonej w obowiązującej Taryfie opłat przewozu osób i bagażu w miejskiej komunikacji zbiorowej.

§ 6.

Zabrania się w pojazdach:
1.otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,
2.dawania nieuzasadnionego sygnału do odjazdu lub do zatrzymania pojazdu,
3.zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia urządzeń jego wyposażenia,
4.wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
5.palenia tytoniu,
6.spożywania artykułów żywnościowych, które mogą spowodować zabrudzenie odzieży współpasażera lub pojazdu, 
7.zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
8.wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub podczas postoju,
9.wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
10.wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

§ 7.

1.Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w pojazdach, także uciążliwy lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych pasażerów, który nie stosuje się do wezwań kierowcy autobusu lub kontrolerów biletów, obowiązany jest opuścić pojazd na ich wezwanie na najbliższym przystanku.
2.W przypadku gdy pasażer odmówi opuszczenia pojazdu kierowca autobusu lub kontrolerzy biletów mogą zwrócić się o interwencję do Policji.
3.Pasażerowi w przypadku, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje zwrotu ceny biletu.

§ 8.

1.  Przewóz psów jest dozwolony pod warunkiem, że:
a)podróżny posiada ważny bilet dla psa,
b)pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec.
2. Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§ 9.

Zabrania się przewozić w pojazdach: 
a)niebezpiecznych zwierząt,
b)przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, stwarzać możliwości wyrządzenia szkody innym pasażerom lub przewoźnikowi, przeszkadzać pasażerom i narażać ich na niewygody,
c)przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych oraz innych materiałów niebezpiecznych w tym broni,
d)przedmiotów wywołujących uczucie odrazy.


Podstawa prawna: Uchwała Nr XXVII/229/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10.02.2005r.

Komunikacja Miejska w Głogowie
Komunikacja Miejska w Głogowie
Komunikacja Miejska w Głogowie
Komunikacja Miejska w Głogowie

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.